Przejdź do treści

Partnerstwo

https://www.active-people.com/

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych to organizacja zlokalizowana w Łodzi w Polsce.
Dla Stowarzyszenia głównymi działaniami statutowymi są: edukacja pozaformalna, promocja aktywnego i bezpiecznego stylu życia wśród młodzieży i seniorów, współpraca międzypokoleniowa, włączanie grup defaworyzowanych, w szczególności seniorów. Poprzez nasze działania chcemy pokazać młodzieży i seniorom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz dać im możliwość integracji i wymiany doświadczeń. Nasze działania promują idee tolerancji, partnerstwa i różnorodności. W nasze działania aktywnie włączamy osoby z ubogich rodzin oraz osoby niepełnosprawne, aby zapewnić im równe szanse. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie rozwoju osobistego, aktywnego ekologicznie stylu życia, hobby oraz idei tolerancji w życiu i wolontariacie. Ponadto chcemy rozwijać umiejętności i zainteresowania młodych ludzi oraz promować postawy ekologiczne i prospołeczne. Prowadzimy również działania w takich obszarach jak integracja kulturowa młodzieży. Staramy się zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz do rozwijania swoich zainteresowań.

https://www.facebook.com/Darnoje

Darnoje jest organizacją pozarządową założoną na Litwie.
Organizacja realizuje różne szkolenia i seminaria na tematy, takie jak: rozwój osobisty, pewność siebie, komunikacja, ekologia, zdrowe życie, wiedza o finansach, przedsiębiorczość, umiejętności przetrwania. Głównym celem jest uczynienie uczestników bardziej świadomymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowszymi i pewnymi siebie. Realizuje 5-7 szkoleń rocznie, ucząc około 120-140 uczestników poprzez edukację nieformalną i metody uczenia się przez doświadczenie. Niektóre z głównych celów i misji organizacji to: wyhodowanie nowych liderów, przełamanie barier między kulturami i ludźmi, promowanie uczenia się pozaformalnego jako środka samodoskonalenia, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami, zapewnienie ambitnych doświadczeń w zakresie uczenia się międzykulturowego dla młodych ludzi, edukacja ludzi, aby byli bardziej pewni siebie, świadomi, ekologiczni, społeczni i zdrowsi.

https://www.forodeformacion.org/ https://www.facebook.com/ForoDeFormacion/

FORO DE FORMACION Y EDICIONES to organizacja zlokalizowana w Madrycie, w Hiszpanii.
Foro de Formación y Ediciones (Forum Szkoleń i Edycji) zostało założone w 1998 roku z zamiarem świadczenia wysokiej jakości usług jako jednej z głównych działalności. W 2000 roku rozszerzyła swoje pole działania i objęła zarządzanie działalnością szkoleniową i projektami konsultingowymi. Jej główne cele to wspieranie organizacji w rozwoju i wzmacnianiu ich kapitału ludzkiego, doskonalenie umiejętności zawodowych, dostarczanie wysokiej jakości usług, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi: edukacja/badania i wykrywanie potrzeb. FFE zaangażowało się w ważny rozwój technologiczny w edukacji. W rezultacie została wdrożona platforma szkoleniowa, która jest stale aktualizowana zgodnie z nowymi technologiami pojawiającymi się na rynku oraz z wymogami prawnymi dotyczącymi różnych planów szkoleniowych. Do tej pory FFE zarządzała ponad 500.000 studentami. Organizacja przeprowadziła również ponad 5.000 kursów, stworzyła sto platform na potrzeby korporacyjne i opracowała setki materiałów szkoleniowych ze wsparciem audiowizualnym. Staramy się wdrażać zielone elementy do każdego z naszych projektów. Uczestniczymy w projektach, które łączą różne działania bezpośrednio związane z zielonymi praktykami. Dlatego też nasze cele skupiają się wokół promocji ekologicznych metod i praktyk, podnoszenia świadomości na temat negatywnych skutków i konsekwencji niektórych działań oraz sugerowania nowych, ekologicznych alternatyw, promowania wykorzystania ekologicznych materiałów podczas działań projektowych i ich rozpowszechniania oraz zwiększania motywacji wśród społeczeństwa europejskiego do zmiany codziennych nawyków w celu osiągnięcia minimalnego negatywnego wpływu ich działań na planetę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.